NIEUWE BAKENS VOOR EEN NIEUWE TIJD

Dit boek gaat in op de grote transitie van het Vissen- naar het Watermantijdperk. De oude waarden van de Vissen Tijd worden uitgebreid beschreven alsmede de nieuwe waarden van de Waterman Tijd. Daarnaast en daarmee verweven brengt het boek een andere boodschap, die individueel is en direct verbonden is met Diamond Astrology. - 224 blz. - (Dutch Only)

Price

€19.95 EUR

Dit boek gaat in op de grote transitie van het Vissen- naar het Watermantijdperk. De oude waarden van de Vissen Tijd worden uitgebreid beschreven alsmede de nieuwe waarden van de Waterman Tijd. Daarnaast en daarmee verweven brengt het boek een andere boodschap, die individueel is en direct verbonden is met Diamond Astrology. Dat is die van de tweede, essentiële geboorte, een geboorte door het individuele kosmische geboortekanaal als kernpunt van de Diamond Astrology horoscoop. De spirituele opening naar de nieuwe tijd betekent dat je je bewust wordt van het feit dat je een twee-geborene bent. Daarom heb je twee afkomsten. Je bent geboren in je bloedlijn, maar je hebt ook een andere afkomst die je kosmische identiteit is. Een unieke kosmische identiteit, want ook op dit niveau is geen mens hetzelfde. Diamond Astrology kan deze identiteit in detail beschrijven. De nieuwe tijd staat in het teken van het ontwaken naar deze identiteit waardoor het mogelijk wordt dat je als mens een kosmisch bewustzijn verwerft, een weg naar innerlijke ruimtelijkheid, die de psychologische kant in ons overstijgt. Daardoor zullen we weer ontdekken dat we in feite kosmische wezens zijn en ons onze verbinding met het universum opnieuw gaan herinneren en onderkennen, wat zo lang in de vergetelheid is geraakt. Het creëren van een spirituele opening naar de nieuwe energie gaat onder andere gepaard met een tweede, essentiële geboorte. Een geboorte door het kosmisch geboortekanaal, die ook weer voor ieder mens anders is. Een opening waarmee wij niet alleen de verbinding vinden met onze kosmische wortels, maar waarbij het universum zich ook kan openen naar ons toe. Wanneer de kosmische verbinding eenmaal gemaakt is, ontluikt daarbij een individuele, unieke en uitzonderlijke zielskwaliteit, een essentiële gave die wortelt in een goddelijke kiemkracht. Deze twaalf zielskwaliteiten worden beschreven aan het einde van het boek. Het tweede gedeelte van het boek gaat in op de toepassing en beschrijving van de negen punten van Diamond Astrology als bakens voor een nieuwe tijd. Het boek is beschikbaar in het Nederlands.  - 224 blz. -  

------------------------------------------

NEW BEACONS FOR A NEW ERA

This book examines the great transition from the Pisces to the Aquarius era. The old values of the Piscean Age are described in detail as well as the new values of the Age of Aquarius. In addition, and intertwined with it, the book conveys another message, which is individual and directly linked to Diamond Astrology. That is that of the second, essential birth, a birth through the unique Cosmic Birth Channel  that is the center of the Diamond Astrology chart. The spiritual opening to the new era implies that you become aware of the fact that you are a two-born. That's why you have two origins. You were born in your bloodline, but you also have another lineage which is your cosmic identity. A unique cosmic identity, because no person is the same on this level either. Diamond Astrology can describe this identity in detail. The new era is dominated by waking up to this identity, which makes it possible for you as a human being to acquire a cosmic consciousness, a path to inner spaciousness, which transcends the psychological side in us. Thus, we will rediscover that we are, in fact, cosmic beings, and we will begin to remember and recognize our connection to the universe, which has been so long forgotten. Creating a spiritual opening to the new energy involves, among other things, a second, essential birth. A birth through the cosmic birth canal, which is also different for every person. An opening through which we not only find the connection with our cosmic roots, but through which the universe can also open itself to us. Once the cosmic connection is made, an individual, unique and exceptional soul quality emerges, an essential gift rooted in a divine spark. These twelve soul qualities are described at the end of the book. The second part of the book deals with the application and description of the nine points of Diamond Astrology as beacons for a new age. The book is available in Dutch Only.  - 224 pages