ALGEMENE VOORWAARDEN  

1. Algemeen  

1.1. Onder deze voorwaarden wordt verstaan:  

 • Monique Leurink Diamond Astrology, hierna te noemen ML Diamond Astrology:  Monique Leurink Diamond Astrology opleidingsinstituut.  
 • (ingeschreven bij KvK te Amsterdam onder nummer 59762519)  
 • Klant : Natuurlijke persoon die deelneemt aan een consult.  
 • Cursist/Student: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen.  
 • Opleiding: Iedere opleiding, cursus en training/workshop die onder welke naam dan  ook door ML Diamond Astrology wordt gegeven zowel binnen als ook buiten  Nederland.  

Doel  

ML Diamond Astrology heeft als doel om mensen te trainen en op te leiden tot  Diamond Astroloog. Diamond Astrology is een specialisatie binnen het algemene  astrologische gedachtengoed.  

De opleiding biedt kwalitatief hoogwaardige cursussen die bestaat uit theoretische en  praktische onderdelen. Na het met goed gevolg afronden van de opleiding verkrijgt  men de kwalificatie Gecertificeerd Diamond Astrologer.  

Studieduur  

De totale opleiding bestaat uit drie jaar. De 1e twee jaar bestaat uit het volgen van 4  modules theorie. Het derde jaar is een verdiepingsjaar en bestaat uit een module  verdieping van theorie en een praktijk module. De modules worden voornamelijk  online gegeven. Daarnaast worden er door ML Diamond Astrology 'live' workshops  georganiseerd om de stof nog beter te integreren.  

Instroom profiel  

 • Een astrologische opleiding hebben gevolgd of een goede basiskennis van  astrologie. 
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Voldoende kunnen reflecteren. 
 • Zelfstandig kunnen leren.  

Van de cursist wordt ook een creatieve inzet verwacht waar het gaat om het  bestuderen van horoscopen, het verzamelen en onderzoeken van ander astrologisch  materiaal en dit verweven met thema's in horoscopen die in de opleiding naar voren  komen.  

Studiebelasting  

De studiebelasting is gemiddeld vijf tot zeven per week. Tijdens de praktijkmodule  worden ook samenwerkings- opdrachten gegeven, waarvan de studiebelasting  gemiddeld vijf uur per week is.  

Lesprogramma  

Het doel van de opleiding is om op een professionele manier met de astrologie om te  gaan zodat een afgestudeerde student zich kan manifesteren als praktijkvoerend  Diamond Astroloog. Om tot dat doel te komen zijn er per opleidingsjaar leerdoelen  vastgesteld zoals vermeld in het leerplan die overhandigd worden bij aanvang van  een nieuw opleidingsjaar.  

Opbouw opleiding  

De opleiding van Diamond Astrology is per module zo opgebouwd dat de inhoud van  de tweede module logisch volgt op de inhoud van de eerste module, etc. Hierbij  wordt een steeds groter inzichtniveau verworven van Diamond Astrology. De  modules zijn elk gecentreerd rond een 'kosmische as' waarvan alle ins en outs in de  lessen worden behandeld. Het is mogelijk om een afzonderlijke module te volgen,  indien gewenst.  

Module 1 De Lunaire As  

Module 2 De Solaire As  

Module 3 Het Knopenkruis  

Module 4 Combineren van de traditionele en Diamond Astrology  Module 5 Verdieping van Theorie en Praktijk 1)  

Module 6 Verdieping van Theorie en Praktijk 2)  

Kosten en Data  

De kosten van de opleiding en de lesdata worden ieder jaar vastgesteld en kunnen  per module worden aangepast. De kosten en data van iedere module worden  vermeld op de website; www.zintobeing.com. Nadat het registratieformulier voor een 

module is ontvangen, ontvangt de student een bevestiging van definitieve  inschrijving.  

Toetsen  

Aan het einde van iedere module kan de cursist/student een toets afleggen. Hierdoor  kan de student voor zichzelf zien in hoeverre de stof voldoende is geïntegreerd. Het  doen van een toets is niet verplicht. Na de vier modules ontvangt de student een  Certificaat van Deelname, hetgeen geen diploma is.  

Daarna kan worden deelgenomen aan het derde leerjaar zoals hierboven  omschreven. Wanneer de student dit heeft afgerond, kan examen worden gedaan.  Het examen bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het theorie-examen. Het  tweede deel is het praktijk-examen. Indien beide examens met goed gevolg worden  afgelegd, ontvangt de student het diploma van Gecertificeerd Diamond Astroloog.  

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die  ML Diamond Astrology sluit met klanten en cursisten die deelnemen aan opleidingen  en/of consulten van ML Diamond Astrology.  

 

2. Totstandkoming van overeenkomsten  

2.1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen ML Diamond Astrology  en de cursist komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier  voor de opleiding door de desbetreffende cursist en de per e-mail of schriftelijke  bevestiging van Zintobeing aan de klant, dat hij/zij tot de opleiding is toegelaten.  

De inschrijving voor de opleiding is voor één theorie module (beginners) of en/of voor  het 3e praktijkjaar  

2.2. (gevorderden).  

2.3. De cursist is aan zijn/haar inschrijving, in welke vorm dan ook aan ons gegeven,  gebonden, na een periode van 14 dagen of zoveel wettelijk is bepaald na  dagtekening van de inschrijving.  

2.4. De cursist heeft gedurende 14 dagen of zoveel als wettelijk bepaald, het recht om  de inschrijving te annuleren, zonder opgave van redenen en zonder dat ML Diamond  Astrology daarvoor kosten in rekening brengt. De cursist heeft dan ook recht op  kosteloze terugbetaling van wat hij/zij heeft betaald. ML Diamond Astrology betaalt  zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na annulering terug.  

2.5. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te zijn, zulks uitsluitend  ter beoordeling van ML Diamond Astrology, is ML Diamond Astrology gerechtigd om  van het geven van de betreffende opleiding af te zien. ML Diamond Astrology doet  hiervan per e-mail mededeling aan de cursist. In geval de opleiding niet doorgaat,  vindt deze mededeling uiterlijk 7 dagen voor de eerste lesdag van de opleiding  plaats.  

2.6. Indien ML Diamond Astrology kenbaar maakt de opleiding in een andere plaats te  geven, heeft de cursist het recht om schriftelijk, binnen 7 dagen na ontvangst van de  mededeling van ML Diamond Astrology, de overeenkomst te ontbinden. 

2.7. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling,  wordt de overeenkomst ontbonden door middel van een e-mail van dat op één der  partijen nog enige verplichting rust.  

2.8. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2.5, heeft de cursist in geval van  ontbinding overeenkomstig lid 2.6 en lid 2.7 recht op kosteloze terugbetaling van wat  hij/zij heeft betaald. ML Diamond Astrology betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder  geval binnen 30 dagen na de ontbinding terug.  

 

3. Overige rechten en plichten van de klant/cursist/student  

3.1. Onverminderd het in bij de overeenkomst bepaalde is de klant/ cursist verplicht:  a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het  kader van de opleiding.  

b. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten en/of  activiteiten niet te belemmeren.  

c. melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of  aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docent en/of andere cursisten.  3.2. De cursist gaat tijdens de opleiding met meerdere deelnemers een  vertrouwensrelatie aan zowel met elkaar als met de docent. Daarom is de cursist  verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van wat hij/zij, in het kader van een  activiteit over andere deelnemers te weten is gekomen. Deze verplichting blijft ook  na het beëindigen van de opleiding bestaan.  

3.3. Voortvloeiend uit artikel 3.2. mogen er geen geluid- en/of beeldopname tijdens de  opleiding worden gemaakt., i.o. met docent/trainer kan hiervan worden afgeweken

 

4. Overige rechten en plichten van ML Diamond Astrology  

4.1. ML Diamond Astrology bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt  gegeven. ML Diamond Astrology is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. ML  Diamond Astrology zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik  maken.  

4.2. ML Diamond Astrology zal vragen van administratieve aard of met betrekking tot  het onderwijs binnen de vastgestelde termijn van 3 dagen beantwoorden. Vragen die  een langere verwerkingstijd nodig hebben zullen binnen de vastgestelde termijn van  7 dagen beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie  wanneer een uitvoerig antwoord kan verwacht worden.  

4.3. ML Diamond Astrology is gehouden te respecteren voor wat betreft  geheimhouding en vertrouwelijkheid van wat zij, in het kader van zijn relatie met de  cursist, te weten is gekomen. Zintobeing verstrekt geen informatie, mondeling noch  schriftelijk, aan derden als daarmee de vertrouwensrelatie met de cursist geschaad  wordt of als de cursist hier niet in toestemt.  

4.4. ML Diamond Astrology is gemachtigd om een cursist, die, om welke reden dan  ook, geweld gebruikt of seksueel ongepast gedrag vertoond of een activiteit  belemmert, uit die activiteit of uit de opleiding te verwijderen.ML Diamond Astrology  heeft in deze situatie het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de cursist  aanspraak kan maken op restitutie van het reeds betaalde lesgeld. 

ML Diamond Astrology is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname  aan de opleiding te ontzeggen indien:  

a. de cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1. gedraagt:  b. er sprake is van ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docent en/of  andere cursisten.  

 

5. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid  

5.1. ML Diamond Astrology behoudt ten allen tijde alle rechten op de door haar  voortgebrachte " werkmethoden". Onder "werkmethoden" worden in ieder geval  verstaan: adviezen, plannen, documenten, lesmaterialen, afbeeldingen,  videolessen,werkwijzen, procedures en kennis.  

Het auteurs- en publicatierecht ligt bij Monique Leurink Diamond Astrology ©. 

5.2. Door ML Diamond Astrology geleverde lesmaterialen blijven in eigendom van ML  Diamond Astrology tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de  cursist aan ML Diamond Astrology verschuldigd is.  

5.3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de cursist, uitdrukkelijk,  niet toegestaan de hierboven genoemde producten, e.d. aan derden te tonen of te  verkopen of ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming.  

5.4. De cursist wordt uitdrukkelijk verboden om de hierboven genoemde producten,  geheel of gedeeltelijk over te nemen, te bewerken en/of in enige vorm te  vermenigvuldigen, anders dan voor eigen en intern gebruik.  

5.5. De cursist wordt uitdrukkelijk verboden om de hierboven genoemde producten,  geheel of gedeeltelijk voor andere doelen te gebruiken dan waarvoor ze verstrekt  zijn.  

 

6. Prijzen  

6.1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is  overeengekomen. Door de overheid erkende opleidingen, of opleidingen gegeven  door het bij het CRKBO ingeschreven Instituut kunnen van BTW vrijgesteld zijn.  

6.2. ML Diamond Astrology is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te  verhogen bij onvoorziene wettelijke maatregelen.  

6.3. ML Diamond Astrology behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de  overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van de aanvang van de  opleiding, verhogingen in heffingen of anderszins optreden, deze verhogingen aan  de cursist in rekening te brengen. Ook behoudt Zintobeing het recht voor om, in het  geval van veranderingen in heffingen de prijs van de opleiding te verhogen, de  overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat daarvoor  gerechtelijke tussenkomst vereist is.  

Sheets, teksten en ander cursusmateriaal die vanuit ML Diamond Astrology worden  verstrekt zijn bij het les/cursusgeld  

6.4. inbegrepen. Aanschaf van studieboeken / (eventuele) computerprogramma is niet  inbegrepen.  

6.5. In de prijs zijn niet begrepen eventuele reis- en verblijfkosten, alsmede alle  overige kosten. 

6.6. De kosten van catering en/of verblijf van de cursist, zijn voor rekening van de  cursist.  

 

7. Betalingsvoorwaarden  

7.1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling direct na aanmelding, doch  uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de eerste lesdag op een door ML Diamond  Astrology aangegeven rekeningnummer. Bij aanmelding op dezelfde dag dat een  opleiding start, dient het lesgeld direct aan ML Diamond Astrology te worden  voldaan.  

7.2. Betaling kan geschieden in de volgende termijnen:  

 • 1x betaling 
 • 2x betalingen 
 • 3x betalingen 

 Administratiekosten worden niet in rekening gebracht.  

 7.3. Als betalingen in termijnen is overeengekomen, moet de cursist - met  inachtneming van het bepaalde in lid 7.2. - betalen volgens de termijnen en de  percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.  

7.4. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze  overeenkomst tot deel- betalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de  cursist er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.  

7.5. Indien de cursist niet tijdig tot (algehele) betaling van het verschuldigde uit de  overeenkomst overgaat, is hij/zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere  ingebrekestelling is vereist. ML Diamond Astrology heeft dan het recht de nakoming  van alle onderlinge verbintenissen jegens de cursist op te schorten, onverminderd  alle onderlinge rechten uit het gemene recht voortvloeiend.  

7.6. Indien de cursist ten aanzien van betaling in gebreke blijft, is ML Diamond  Astrology gerechtigd voor alle nog te verrichten diensten en onderwijsactiviteiten  contante betaling voor aanvang van de opleiding of workshop of andere activiteit te  verlangen. Ook is ML Diamond Astrology gerechtigd de overeenkomst zonder  rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de cursist evengoed de verplichting  rust tot nakomen van iedere financiële verplichting, onverminderd het recht van ML  Diamond Astrology tot schadevergoeding.  

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt vanaf 60 dagen na  factuurdatum een rente vergoeding gerekend van de wettelijke rente plus 3%,  berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk en zonder nadere  ingebrekestelling opeisbaar.  

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van  de Buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cursist.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een  minimum van € 50,-, alles exclusief omzetbelasting. 

7.7. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op  de lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en  tenslotte in mindering en de lopende rente.  

7.8. Indien in de financiële positie van de cursist na het tot stand komen van de  overeenkomst, doch voor de de aflevering der adviezen of onderwijsactiviteiten een  aanzienlijke verslechtering optreedt, is ML Diamond Astrology gerechtigd geheel of  gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.  

 

8. Aansprakelijkheid  

8.1. ML Diamond Astrology is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de  cursist, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan ML Diamond  Astrology toe te rekenen tekortkoming. Daarbij komt alleen voor vergoeding in  aanmerking die schade, waartegen ML Diamond Astrology verzekerd is, dan wel  redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren  te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.  

8.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komen bedrijfsschade, derving van inkomsten  e.d., door welke oorzaak ook ontstaan.  

8.3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Zintobeing  nimmer aansprakelijk.  

8.4. De door ML Diamond Astrology te vergoeden schade zal gematigd worden, indien  de overeengekomen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door ML  Diamond Astrology en/of de cursist geleden schade.  

8.5. Indien een verzekeraar van ML Diamond Astrology om welke reden dan ook niet  tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van ML Diamond Astrology te allen  tijde beperkt worden tot hoogstens totale kosten van de opleiding en/of workshop  waarvoor de cursist zich had ingeschreven.

 

9. Annulering en restitutie  

9.1. De cursist heeft gedurende 14 dagen of zoveel als wettelijke bepalingen  voorschrijven, na dagtekening van de inschrijving voor de opleiding, workshop of  andere activiteit, het recht, de inschrijving te te herroepen zonder opgave van  redenen en zonder dat de cursist daarvoor kosten in rekening worden gebracht.  9.2. Annulering door de cursist dient altijd schriftelijk te geschieden.  

9.3. Tenzij anders is overeengekomen gelden de hiernavolgende annulering regels; 

9.4. Bij annulering nadat de voornoemde termijn, doch minimaal 45 dagen voor  aanvang van de opleiding, workshop of andere activiteit, worden er geen kosten  doorberekend aan de cursist. 
De cursist heeft dan ook recht op kosteloze terugbetaling van wat zij heeft betaald.  ML Diamond Astrology betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen  na annulering terug.  

9.5. Bij annulering nadat de voornoemde termijn, doch tot 30 dagen voor aanvang van  de opleiding, workshop of andere activiteit, is de cursist 50% van de overeengekomen opleiding- en of workshops- of andere deelnamekosten aan ML Diamond Astrology verschuldigd.  

De cursist heeft dan ook recht op terugbetaling van wat zij heeft betaald minus  annuleringskosten. ML Diamond Astrology betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder  geval binnen 30 dagen na annulering terug.  

9.6. Bij annulering nadat de voornoemde termijn, doch binnen 30 dagen voor aanvang  van de opleiding, workshop of andere activiteit, is de cursist 100% van de  overeengekomen opleidings- of workshops- of andere deelnamekosten aan ML  Diamond Astrology verschuldigd, tenzij deze opzegging te wijten is aan een niet  toerekenbare tekortkoming, zoals overmacht of andere zwaarwichtige  omstandigheden van de cursist.  

9.7. Bij annulering na aanvang van opleiding, workshop of andere activiteit, dan is de  cursist het volledige overeengekomen bedrag van deelname verschuldigd. 

9.8. Afzegging voor een individuele geplande sessie van de cursist, dient minimaal 48  uur van te voren te geschieden, anders wordt de sessie als uitgevoerd beschouwd  en is volledige vergoeding verschuldigd.  

 

10. Reclame door de cursist  

10.1. De cursist moet met betrekking tot de in het opleidingsaanbod van ML Diamond  Astrology aangegeven zaken rekening houden met aanpassingen en wijzigingen die  de aard van de opleiding, niet wezenlijk aantast.  

Dat geldt zeker voor afwijkingen in het feitelijke les en/of cursus aanbod.  De doo rML Diamond Astrology geleverde zaken zoals lessen, workshops en  opleidingen mogen dus van de omschrijving in de aanbieding afwijken indien en voor  zover het gaat om cursus-inhoudelijke wijzigingen en ondergeschikte wijzigingen  zoals locatie en dergelijke.  

10.2. Klachten van de cursist die betrekking hebben op gebreken aan zaken die  uiterlijk waarneembaar zijn, of inhoudelijk eenduidig onderbouwd zijn, moeten door  de cursist binnen drie dagen na de opleiding, de les of de workshop aan ML  Diamond Astrology ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden  per briefof per e-mail naar info.diamondastrology@gmail.com 

met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht. Hierna wordt de  cursist een klachtenformulier toegezonden.  

10.3. Ieder vorderingsrecht van de cursist jegens ML Diamond Astrology betrekking  hebbend op gebreken in de door ML Diamond Astrology geleverde adviezen,  cursussen, lesdagen of workshops vervalt indien:  

● de gebreken niet binnen de in lid 1 en 2 gestelde termijnen en/of de daar  aangegeven wijze ons ter kennis zijn gebracht.  

● de cursist, ML Diamond Astrology onvoldoende medewerking verleent  terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten: de cursist niet  actief in de opleiding-, les- of workshop dagen heeft geparticipeerd.  

 

11. Klachtenprocedure  

11.1. Klachten van de cursist die betrekking hebben op gebreken aan zaken die  uiterlijk waarneembaar zijn, of inhoudelijk eenduidig onderbouwd zijn, moeten door  de cursist binnen drie dagen na de opleiding, de les of de workshop aan ML 

Diamond Astrology ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden  per brief of per e-mail naar info.diamondastrology@gmail.com 

Hierna wordt er een klachtenformulier toegezonden waar de klacht kan worden  beschreven.  

11.2. Eventuele klachten door de cursisten die betrekking hebben op gebreken aan  zaken die uiterlijk waarneembaar zijn of inhoudelijk eenduidig onderbouwd zijn,  moeten door de cursist/student binnen uiterlijk 5 werkdagen na constatering hiervan,  schriftelijk via info.diamondastrology@gmail.com 

met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht.  11.3. Op de klacht zal binnen 14 dagen gereageerd worden en deze zal dan  vertrouwelijk behandeld worden met een maximale doorlooptijd van 4 weken. Mocht  er een langere termijn nodig zijn dan krijgt de cursist binnen genoemde 4 weken een  nieuwe termijn te horen.  

11.4. In eerste instantie zal in onderling overleg tussen ML Diamond Astrology en de  cursist, gezocht worden naar een oplossing.  

11.5. Mocht een klacht niet naar wederzijdse tevredenheid worden opgelost - en dan  een geschil wordt - zal gezamenlijk, de Geschillencommissie voor Consumenten zaken worden ingeschakeld. Hier zal de klacht voorgelegd worden. De uitspraak van  de Geschillencommissie is voor beide partijen bindend.  

11.6. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van  2 jaar bewaard.  

11.7. Het indienen van een klacht ontslaat de cursist niet van haar betalingsverplichting.  

11.8. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. 

 

12. Overmacht  

12.1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht  van ML Diamond Astrology, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in  redelijkheid niet van ML Diamond Astrology kan worden gevergd. Onder overmacht  wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook,  blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering  en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen binnen het bedrijf  Zintobeing, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van  internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien ML Diamond  Astrology door overmacht haar verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan  nakomen, is ML Diamond Astrology gerechtigd de overeenkomst of het nog niet  uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of  onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van ML Diamond Astrology.. Ingeval  van overmacht kan de klant ML Diamond Astrology niet aansprakelijk stellen voor  eventuele schadevergoeding.  

12.2. ML Diamond Astrology heeft het recht de overeenkomst van de opleiding,  workshop of een andere activiteit op te schorten indien zij tijdelijk verhinderd is haar  verplichtingen na te komen. Dit kan zijn door ziekte en tijdelijke of blijvende  arbeidsongeschiktheid, of door omstandigheden, welke buiten de invloedsfeer van  ML Diamond Astrology ligt of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn. Dit onder voorbehoud van eventuele bepalingen m.b.t.  continuïteit e.d. uit de beroepscode.  

 

13. Toepasselijk recht 

13.1. Op de overeenkomsten met ML Diamond Astrology is Nederlands recht is  van toepassing en is de rechtbank Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde Rechter.  

 

14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden  

14.1. ML Diamond Astrology is te allen tijde gerechtigd deze Algemene  Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het  moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat  moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan  de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.  

 

MONIQUE LEURINK DIAMOND ASTROLOGY KvK 59762519  

Secretariaat: Paltrok 59, 1035 AH Amsterdam  

Mobiel 06-20332083, Email; info.diamondastrology@gmail.com  

www.moniqueleurink.com  

ING Bank - IBAN; NL45INGB0008349843 - BIC; INGBNL2A